cuộc đời Nick Vujicic

Hãy sống như Nick Vujicic bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn

nick-vuijicic-2

Với một đức tin mạnh mẽ, và một niềm tin không hề lay chuyển rằng cuộc sống không có giới hạn nào cho Nick, nên họ quyết tâm nuôi dưỡng